Lâm Thành Lộc - Nhì môn Tin Học

Trần Thị Mỹ Duyên - Ba môn Địa

Nguyễn Lâm Ngọc Hoài - Ba môn  T Anh

Lý Ngọc Nga -KK môn Địa

Nguyễn Thị Thu Nguyệt -KK môn Địa

Lâm Thị Kiều Như - KK môn Địa

Mã Tố Đoan - KK môn Văn

Lê Thị Tường Oanh - KK môn Văn