SINH HOẠT CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

 

1/ Tổ Toán

                                                          - Nội dung sinh hoạt tháng 10

 

2/ Tổ Lư – Công Nghệ

                                                          - Nội dung sinh hoạt tháng 10

 

3/ Tổ Hóa - Sinh – Kỷ thuật

                                                          - Nội dung sinh hoạt tháng 10

 

4/ Tổ Sử - Địa

                                                          - Nội dung sinh hoạt tháng 10

 

5/ Tổ Văn - GDCD

                                                          - Nội dung sinh hoạt tháng 10

 

 

6/ Tổ Tiếng Anh

                                                          - Nội dung sinh hoạt tháng 10

 

7/ Tổ Thể dục – Quốc pḥng

                                                          - Nội dung sinh hoạt tháng 10

 

8/ Tổ Tin học – Văn Pḥng

                                                          - Nội dung sinh hoạt tháng 10